Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A UNUI MAGAZIN ONLINE (INTERNET)

Operatorul acestui Magazin Online și Furnizorul de Servicii este cu sediul în Londra, adresa 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Marea Britanie, înregistrată la Registrul Comerțului (Oficiul Registrului Comerțului) sub nr. 10225593. Este posibil să contactați Operatorul prin formularul de contact dedicat, disponibil la marcajul ”CONTACT„ de pe site-ul internet al Operatorului: https://healthlabspharm.com

CUPRINS:

 1. PREVEDERI GENERALE
 2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PRELUCRĂRII DATELOR
 3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI SFERA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
 4. RECEPTORII DE DATE DIN MAGAZINUL ONLINE
 5. REALIZAREA UNUI PROFILÎN MAGAZINUL ONLINE
 6. DREPTURILE PERSOANELOR LA CARE SE REFERĂ DATELE
 7. COOKIE-URI DIN MAGAZINUL ONLINE, DATE DE PERFORMANȚĂ ȘI ANALITICE
 8. REZOLUȚII FINALE
 1. PREVEDERI GENERALE

  1. Această politică de confidențialitate a Magazinului Online are un caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu este o sursă de obligații ale persoanelor la care se referă datele. Politica de confidențialitate conține în mare parte regulile privind prelucrarea datelor personale de către Administrator în Magazinul Online în domeniul de aplicare, în care Administratorul furnizează Servicii Electronice de intermediere a Magazinului, inclusiv elementele de bază, scopurile și domeniul de aplicare a prelucrării datelor personale și drepturile persoanelor la care se referă datele, drepturile persoanelor care vizează datele, precum și informații cu privire la sfera de aplicare a fișierelor cookie și a instrumentelor analitice în Magazinul Online.
  2. Administratorul datelor personale colectate/prin intermediul Magazinului Online este Operatorul desemnat la începutul acestei politici (denumit în continuare ”Administrator”). Operatorul este administrator doar în domeniul de aplicare, în care datele personale sunt prelucrate de el în legătură cu furnizarea de Servicii Electronice. Operatorul prelucrează datele personale în legătură cu introducerea și completarea Acordurilor de Vânzare numai ca unitate de procesare. Administratorul datelor personale prelucrate în legătură cu încheierea și completarea Acordurilor de vânzare este Vânzarea, care prelucrează date cu caracter personal în scopuri și cu reguli specificate în politica de confidențialitate disponibilă pe site-ul web.
  3. Persoana la care se referă datele poate contacta Administratorul în privat prin intermediul Formularului de Contact.
  4. Datele personale sunt prelucrate de Administrator în conformitate cu dispozițiile legale, în special în conformitate cu art. 13, sec. 1 și 2 din Dispoziția Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privitoare la protecția persoanelor fizice în legătură la prelucrarea datelor personale și anularea Directivei 95/46/CE (prevedere generală privind protecția datelor) (denumit în continuare ”RODO”, ”GDPR” sau prevederea GDPR”. Textul oficial al GDPR Linkul dispoziției.
  5. Utilizarea magazinului online, inclusiv utilizarea Newsletter-ului, este voluntară. În mod similar, furnizarea de date personale de către persoana care utilizează magazinul online este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de acorduri cu Administratorul – incapacitatea de a furniza, în cazuri și în scopul indicat pe site-ul magazinului online și în Regulamentul Magazinului Online și această politică de confidențialitate, date personale necesare pentru a încheia un acord pentru furnizarea de servicii electronice cu Administratorul duce la lipsa posibilității de a încheia acest acord. Oferirea datelor personale într-un astfel de caz, dacă o cerință contractuală și dacă persoana la care se referă datele vrea să încheie un anumit acord cu Administratorul, atunci el sau ea este obligată să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată, sfera de date solicitate pentru a încheia acordul este indicată în avans pe site-ul magazinului online și în Regulamentul Magazinului online; (2) Obligațiile statutare ale Administratorului – furnizarea de date personale este o cerință statutară care rezultă din prevederile legale oișnuite care impun Administratorului obligația de prelucrare a datelor personale și, în cazul în care acestea nu sunt oferite, Administratorul nu va mai fi obligat să-și îndeplinească obligațiile.
  6. Administratorul depune eforturi deosebite pentru a proteja interesele persoanelor, la care se referă datele, în special este responsabil și declară că datele pe care le colectează sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) sunt colectate pentru scopuri marcate, legale și nu sunt supuse unor prelucrări ulterioare care să nu fie în conformitate cu aceste scopuri; (3) substanțial corecte și corespund scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate; (4) stocate sub o formă care permite identificarea persoanelor la care fac referire, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării datelor și (5) prelucrarea într-un mod care asigură siguranța respectivă a acelor date, inclusiv protecția împotriva prelucrării interzise sau ilegale, pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea cu mijloace tehnice sau organizatorice respective.
  7. Contabilizând natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării și riscul încălcării drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu probabilitate și pondere variată a riscului, Administratorul implementează mijloacele tehnice sau organizatorice respective astfel încât prelucrarea să fie în conformitate cu GDPR și astfel încât să se poată dovedi. Mijloacele, atunci când este necesar, vor fi supuse revizuirii și actualizării. Admnistratorul aplică mijloacele tehnice care împiedică obținerea și modificarea datelor personale trimise pe cale electronică de către persoane neautorizate.
  8. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu o literă mare (de exemplu Vânzător, Operator, Magazin Online, Servicii Electronice) vor fi înțelese în conformitate cu definiția lor cuprinsă în Regulamentul Magazinului Online disponibil pe site-urile Magazinului Online.
 2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PRELUCRĂRII DATELOR

  1. Administratorul este autorizat să prelucreze date personale în cazuri în care - și într-un astfel de scop încât – cel puțin una dintre condițiile următoare este îndeplinită: (1) persoana la care datele fac referire și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru încheierea acordului, atunci când partea este persoana care are legătură cu datele, înainte de a încheia acordul; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului; (4) prelucrarea este indispensabilă pentru scopurile care rezultă din interese legal justificate realizate de Administrator sau o terță parte, cu excepția unei situații, în care drepturile de bază și libertățile persoanei vizate au caracter imperativ față de aceste interese, care necesită protecția datelor personale, în special, când persoana vizată, care are legătură cu datele, este copil.
  2. Prelucrarea datelor personale de către Administrator are nevoie de fiecare dată de cel puțin unul dintre factorii de bază precizați la punctul 2.1 din Elementele fundamentale din Politica specifică de confidențialitate referitoare la prelucrarea datelor personale de către persoanele care utilizează Clienții Magazinului Online din partea Administratorului, este indicat în elementul următor din Politica de confidențialitate – cu referire la un scop anume legat de prelucrarea datelor personale de către Administrator.
 3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI SFERA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. De fiecare dată scopul, baza, perioada și sfera de aplicare a datelor cu caracter personal ale destinatarului prelucrate de Administrator rezultă din acțiuni întreprinse în Internet Store de către persoana la care se referă datele.
  2. Administratorul poate prelucra date personale în Magazinul Online în următoarele scopuri, în următoarele reguli, perioade și în domeniul următor:
   Scopul prelucrării datelor Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor Domeniul de prelucrare a datelor
   Finalizarea Acordului pentru furnizarea de servicii electronice de către administrator sau întreprinderea acțiunilor la cererea unei persoane la care se referă datele, înainte de a încheia acordul menționat mai sus Articolul 6 sec. 1 litera b) din Dispoziția GDPR (executare acordului) Datele sunt stocate pentru o perioadă, care este indispensabilă pentru executarea, încetarea sau expirarea unui acord încheiat altfel.
   Marketingul direct al Administratorului Articolul 6 sec. 1 litera f) din dispoziția GDPR (interesul legal rezonabil al Administratorului)

   Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legal rezonabil realizat de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a reclamațiilor în raport cu persoana la care datele fac referire, din cauza unei activități comerciale condusă de către Administrator. Termenul de prescripție este specificat de dispozițiile legii, în special de codul civil (termenul de bază de prescripție pentru reclamațiile legate de activitatea economică este de trei ani).

   Administratorul nu poate prelucra date în scopul comercializării directe, în cazul în care o obiecție efectivă este exprimată în acest domeniu de către persoana la care se referă datele
   Adresa de poștă electronică, număr de telefon
   Marketing Articolul 6 sec. 1 litera a) din dispoziția GDPR (consimțământ)

   Datele sunt stocate până la momentul retragerii unui consimțământ de către persoana în cauză pentru o prelucrare suplimentară a datelor în acest scop.
   Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon
   Derularea evidențelor contabile de către Vânzător Articolul 6 sec. 1 litera c) din dispoziția GDPR în legătură cu art. 74 sec. 2 din legea contabilității din 30 ianuarie 2018 (J. Din legile 2018 articol 395)

   Datele lor sunt stocate pentru o perioadă cerută de prevederile legii, care ordonă Administratorului stocarea evidențelor contabile (5 ani, contând de la începutul anului următor anului de cifra de afaceri la care se referă datele)
   Numele și prenumele; adresa reședinței / întreprinderii / sediului (dacă este diferită de adresa de livrare), numele companiei și numărul de identificare fiscală al Clientului (NIP).
   Stabilirea, urmărirea sau protecția reclamațiilor pe care Administratorul le poate avea sau care ar putea fi ridicate împotriva Administratorului Articolul 6 sec. 1 litera f) din dispoziția GDPR

   Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legal rezonabil realizat de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a reclamațiilor în raport cu persoana la care se referă datele, din cauza unei activități comerciale condusă de către Administrator. Termenul de prescripție este specificat de dispozițiile legii, în special de codul civil (termenul de bază de prescripție pentru reclamațiile legate de activitatea economică este de trei ani, iar pentru acordul de vânzare de doi ani).
   Numele și prenumele, adresa electronică; numărul de telefon: adresa de livrare (stradă, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa reședinței / afacerii / sediului (dacă este diferită de adresa pentru livrare).

   În cazul Clienților, care nu sunt consumatori, Administratorul poate prelucra suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al Clientului.

   Scopul prelucrării datelor

   Finalizarea Acordului pentru furnizarea de servicii electronice de către administrator sau întreprinderea acțiunilor la cererea unei persoane la care se referă datele, înainte de a încheia acordul menționat mai sus

   Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor

   Articolul 6 sec. 1 litera b) din Dispoziția GDPR (executare acordului)

   Datele sunt stocate pentru o perioadă, care este indispensabilă pentru executarea, încetarea sau expirarea unui acord încheiat altfel.

   Domeniul de prelucrare a datelor

   Domeniul de aplicare maxim: nume și prenume, adresă electronică; numărul de telefon: adresa de livrare (stradă, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa reședinței / afacerii / sediului (dacă este diferită de adresa pentru livrare).

   În cazul Clienților, care nu sunt consumatori, Administratorul poate prelucra suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al Destinatarului sau Clientului.

   Scopul prelucrării datelor

   Marketingul direct al Administratorului

   Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor

   Articolul 6 sec. 1 litera f) din dispoziția GDPR (interesul legal rezonabil al Administratorului)

   Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legal rezonabil realizat de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a reclamațiilor în raport cu persoana la care datele fac referire, din cauza unei activități comerciale condusă de către Administrator. Termenul de prescripție este specificat de dispozițiile legii, în special de codul civil (termenul de bază de prescripție pentru reclamațiile legate de activitatea economică este de trei ani).

   Administratorul nu poate prelucra date în scopul comercializării directe, în cazul în care o obiecție efectivă este exprimată în acest domeniu de către persoana la care se referă datele

   Domeniul de prelucrare a datelor

   Adresa de poștă electronică, număr de telefon

   Scopul prelucrării datelor

   Marketing

   Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor

   Articolul 6 sec. 1 litera a) din dispoziția GDPR (consimțământ)

   Datele sunt stocate până la momentul retragerii unui consimțământ de către persoana în cauză pentru o prelucrare suplimentară a datelor în acest scop.

   Domeniul de prelucrare a datelor

   Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon

   Scopul prelucrării datelor

   Derularea evidențelor contabile de către Vânzător

   Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor

   Articolul 6 sec. 1 litera c) din dispoziția GDPR în legătură cu art. 74 sec. 2 din legea contabilității din 30 ianuarie 2018 (J. Din legile 2018 articol 395)

   Datele lor sunt stocate pentru o perioadă cerută de prevederile legii, care ordonă Administratorului stocarea evidențelor contabile (5 ani, contând de la începutul anului următor anului de cifra de afaceri la care se referă datele).

   Domeniul de prelucrare a datelor

   Numele și prenumele; adresa reședinței / întreprinderii / sediului (dacă este diferită de adresa de livrare), numele companiei și numărul de identificare fiscală al Clientului (NIP).

   Scopul prelucrării datelor

   Stabilirea, urmărirea sau protecția reclamațiilor pe care Administratorul le poate avea sau care ar putea fi ridicate împotriva Administratorului

   Baza legală de prelucrare și perioada de stocare a datelor

   Articolul 6 sec. 1 litera f) din dispoziția GDPR

   Datele sunt stocate pe perioada existenței unui interes legal rezonabil realizat de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a reclamațiilor în raport cu persoana la care se referă datele, din cauza unei activități comerciale condusă de către Administrator. Termenul de prescripție este specificat de dispozițiile legii, în special de codul civil (termenul de bază de prescripție pentru reclamațiile legate de activitatea economică este de trei ani, iar pentru acordul de vânzare de doi ani).

   Domeniul de prelucrare a datelor

   Numele și prenumele, adresa electronică; numărul de telefon: adresa de livrare (stradă, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa reședinței / afacerii / sediului (dacă este diferită de adresa pentru livrare).

   În cazul Clienților, care nu sunt consumatori, Administratorul poate prelucra suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIP) al Clientului.

 4. DESTINATARII DATELOR

  1. Pentru funcționarea adecvată a Magazinului Online și, de asemenea, pentru furnizarea Serviciilor Electronice este necesar să fie utilizate serviciile entităților externalizate (cum ar fi furnizorul de soft). Mai mult, în timp ce Magazinul Online este dezvoltat și gestionat de către Operator, care organizează încheierea Contractelor de vânzări între Vânzător și Client, este de asemenea posibil să divulge datele personale ale Vânzătorului în legătură cu activitățile pe care le desfășoară în vederea încheierii unui Contract de vânzări. Administratorul folosește numai servicii unor astfel de entități de prelucrare a datelor care oferă garanții suficiente de implementare a resurselor tehnice și organizaționale relevante astfel încât prelucrarea datelor să îndeplinească cerințele prevederii RODO și să protejeze drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate.
  2. Furnizarea datelor de către Administrator nu se produce în fiecare caz și nu către toți destinatarii indicați în politica de confidențialitate sau în categoria de destinatari – Administratorul oferă datele numai când este imperativ necesar pentru finalizarea unui anume scop de prelucrare a datelor personale și numai în domeniul necesar pentru îndeplinirea acestui scop. De exemplu, dacă un client folosește Formularul de contact fără a încheia un Contract de vânzare, datele sale nu sunt transmise Vânzătorului decât dacă aceasta se solicită de către persoana la care se referă datele respective.
  3. Datele personale ale Clienților pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:
   1. Furnizori de servicii de contabilitate, juridice sau de consultanță care asigură pentru Administrator suportul de contabilitate, juridic sau de consultanță (în special birouri de contabilitate, firme de avocatură sau firme de recuperare a datoriilor) – Administratorul oferă datele personale ale Clientului către un furnizor selectat în numele căruia acționează numai în situația și în domeniul de acțiune necesare pentru prelucrarea datelor, care sunt în conformitate cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.
  4. Datele personale ale clienților nu vor fi furnizate către alte state.
 5. REALIZAREA UNUI PROFIL ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. Regulamentul GDPR impune Administratorului obligația să informeze cu privire la luarea automată de decizii, de asemenea și cu privire la stabilirea profilului menționat la art. 22 sec. 1 și 4 din Regulamentul GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – cu privire la informațiile de relevanță privind regulile de preluare a lor, dar și cu privire la sensul și la consecințele preconizate pentru o astfel de prelucrare legat de persoana la care se referă aceste date. Ținând cont de cele de mai sus, în acest punct al politicii de confidențialitate, Administratorul furnizează informații referitoare la posibila stabilire a unui profil.
  2. Administratorul poate utiliza serviciile de realizare de profiluri în Magazinul Online în scopuri de marketing direct, dar deciziile luate de către Administrator în această bază nu se referă la încheierea sau la refuzul de încheiere a unui Contract de vânzare sau la posibilitatea de utilizare a Serviciilor Electronice în Magazinul Online. Efectul utilizării procedurii de realizare de profiluri în Magazinul Online poate fi, de exemplu, oferirea unor reduceri către o anumită persoană, transmițându-i acestuia sau acesteia un cod de reducere, reamintirea unor achiziții nefinalizate, transmiterea unei propuneri de Produs care poate să corespundă intereselor sau preferințelor respectivei persoane sau poate fi și propunerea de condiții mai bune comparativ cu condițiile standard oferite de către Magazinul Online. În ciuda realizării de profiluri, persoana respectivă este cea care decide liber dacă dorește să utilizeze reducerea primită astfel sau condițiile mai bune și cea care realizează achizițiile în Magazinul Online.
  3. Realizarea de profile în Magazinul Online constă în analiza automată sau predicția unui anumit comportament în Magazinul Online pentru o persoană anume, de exemplu, prin adăugarea unui produs specific în coșul de cumpărături sau prin analiza istoriei existente a achizițiilor făcute în Magazinul Online. O condiție pentru stabilirea profilului este ca Administratorul să dețină datele personale ale unei astfel de persoane astfel încât să îi poată transmite ulterior un cod de reduceri.
  4. Persoana la care fac referire datele are dreptul să nu fie obiectul deciziei, care se bazează numai pe prelucrarea automată, inclusiv pe realizarea profilului, și aceasta să nu conducă la producerea de efecte juridice în legătură cu această persoană sau să nu o influențeze sub nici o formă.
 6. DREPTURILE PERSOANELOR LA CARE DATELE FAC REFERIRE

  1. Dreptul de acces, ajustare, limitare, ștergere sau transfer - persoana la care se referă datele, are dreptul să solicite Administratorului acces la datele sale personale, să le ajusteze, să le șteargă („dreptul de a fi uitat”) sau limitează prelucrarea și are dreptul să se opună împotriva procesării și are, de asemenea, dreptul de a transfera datele sale. Termenii și condițiile detaliate sau executarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate în art. 15-21 din Dispozitia GDPR.
  2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - persoana, ale cărei date sunt prelucrate de administrator în baza unui consimțământ acordat (în baza art. 6 sec. 1 lit.a) sau art. 9 sec. 2 lit.a) din Dispoziția GDPR), acesta are dreptul să retragă consimțământul în orice moment, fără influența asupra respectării drepturilor de prelucrare, care a fost făcut pe baza consimțământului înainte de a fi retras. Retragerea unui consimțământ este posibilă printr-un formular de contact sau făcând clic pe un link relevant din adresa de e-mail.
  3. Dreptul de a sesiza o autoritate de supraveghere - persoana, ale cărei date sunt prelucrate de către administrator, are dreptul să adreseze o reclamație la autoritatea de supraveghere în metoda și în modul specificat în dispozițiile GDPR Dispoziția și legea poloneză. , în special legea privind protecția drepturilor personale. Autoritatea de Supraveghere din Polonia este președintele Protecției datelor personale.
  4. Dreptul de a obiecta - persoana la care se referă datele, are dreptul, în orice moment, să ridice o obiecție - din motive legate de situația sa specifică - împotriva prelucrării datelor sale personale în baza art. 6 sec. 1 litera e) (interes sau sarcini publice) sau f) (interesul legal al administratorului rezonabil), inclusiv profilarea pe baza acestor reglementări. Într-un astfel de caz, Administratorul nu are voie să prelucreze datele personale, cu excepția cazului în care dovedește existența unei baze importante, legal rezonabile de prelucrat, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei la care se referă datele sau elementele de bază pentru a stabili, urmărește sau protejează revendicările.
  5. Dreptul de obiecție cu privire la marketingul direct - dacă datele personale sunt prelucrate pentru nevoile de marketing direct, persoana la care se referă datele, are dreptul, în orice moment, să aibă pretenții împotriva prelucrării datelor sale personale pentru nevoile acestor un marketing, inclusiv profilarea, în domeniul de aplicare, în care prelucrarea este conectată cu un astfel de marketing direct.
  6. Pentru a completa drepturile menționate în acest articol al politicii de confidențialitate, este posibil să contactați Administratorul, trimițând un mesaj respectiv în scris sau electronic la adresa Administratorului indicată în preambulul politicii de confidențialitate sau prin utilizarea formularului de contact disponibil pe site-ul Magazinului Online.
 7. COOKIE-URI DIN MAGAZINUL ONLINE, DATE DE PERFORMANȚĂ ȘI ANALITICE

  1. Fișierele cookie sunt bucăți mici de mesaje sub forma de fișiere text, trimise de un server și trimise din partea persoanei care vizitează Magazinul online (de ex. pe un hard disk al unui calculator, laptop sau flash card de smart phone – depinde de dispozitivul utilizat de către vizitator pe Magazinul online). Informații detaliate privind cookie-urile și istoricul lor pot fi găsite aici: Link
  2. Operatorul poate prelucra datele conținute în fișierele Cookie în timp ce vizitatorii folosesc magazinul online pentru următoarele scopuri:
   1. Identificarea Clienților fiind conectați în magazinul online și care arată că sunt conectați;
   2. Memorarea produselor adăugate în coș pentru a face o comandă;
   3. Memorarea datelor din formularele de comandă completate, chestionarele sau datele de înregistrare în magazinul online;
   4. Ajustarea conținutului magazinului online la preferințele individuale ale Furnizorului de servicii (de exemplu privitor la culori, mărimea caracterelor, aspectul site-ului) și optimizarea utilizării magazinului online;
   5. Delurarea de statistici anonime care prezintă modul de utilizare a magazinului online;
   6. Recomercializarea, și anume analizarea caracteristicilor vizitatorilor magazinului online prin analizarea anonimă a acțiunilor lor (cum ar fi repetarea vizitelor pe anumite site-uri, cuvinte cheie etc.) pentru a-și crea profilul și a le oferi reclame ajustate la interesele așteptate, de asemenea atunci când visitează alte site-uri de internet din rețeau de publicitate Google Inc. și Facebook Ireland Ltd;
  3. 3. Ca standard, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă implicit salvarea fișierelor Cookie. Toată lumea are posibilitatea să specifice termenii de utilizare a fișierelor Cookie cu sprijinul setării propriului browser de internet. Înseamnă că este posibil să restricționați parțial (de exemplu temporar) sau să opriți complet opțiunea de a salva Cookie-urile - în ultimul caz, poate influența anumite funcționalități ale magazinului online (de exemplu, poate părea imposibil să parcurgi drumul Comenzii prin Formularul de comandă, datorită faptului că Produsele din coș nu sunt ținute minte în următorii pași de efectuare a Comenzii).
  4. 4. Setările browserului Internet în sfera de aplicare a fișierelor cookie sunt relevante din punctul de vedere al consimțământului pentru utilizarea fișierelor cookie de către magazinul nostru de internet - în conformitate cu dispozițiile legale, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setări ale Internetului browser-ul. În cazul în care nu se acordă un astfel de consimțământ, setările browser-ului de internet din sfera fișierelor Cookie ar trebui modificate în consecință.
  5. 5. Detailed information on the change of settings concerning Cookie files and their individual deletion in the most popular Internet browsers are available in the section of the Internet Browser help and in the following websites (it is enough to click a given link):
   în browserul Chrome
   în browserul Firefox
   în browserul Internet Explorer
   în browserul Opera
   în browserul Safari
   în browserul Microsoft
  6. Administratorul poate utiliza serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Serviciile ajută Administratorul să analizeze traficul în Magazinul online. Datele colectate sunt prelucrate în cadrul serviciilor de mai sus într-o manieră anonimă (acestea sunt numite date operaționale, care dezactivează identificarea unei persoane) pentru a genera statistici utile Administratorului din Magazinul online. Datele au un caracter colectiv și anonim și anume nu conțin nicio caracteristică de identificare (date personale) ale persoanelor care vizitează site-ul Magazinului online. Administratorul, atunci când utilizează serviciile menționate mai sus în Magazinul online, adună date precum surse și mijloace de a solicita vizitatorii Magazinului online și metoda comportamentului acestora pe site-ul din Magazinul online, informații despre dispozitivele și browserele din care acestea introduceți site-ul web, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese
  7. Este posibil ca o anumită persoană să blocheze cu ușurință schimbul de informații despre el sau ea cu Google Analytics, precum și despre activitatea sa în Magazinul online - în acest scop este posibil să instaleze un plus la browserul furnizat de Google Inc., disponibil aici: Link.
  8. Administratorul poate utiliza serviciul Pixel al Facebook în magazinul de internet furnizat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda). Serviciul ajută Administratorul să măsoare eficiența reclamelor și să afle ce acțiuni fac vizitatorii magazinului online și să afișeze reclame profilate acestor vizitatori. Informații detaliate despre activitatea Pixel a Facebook pot fi găsite sub următoarea adresă de internet: Link.
  9. Este posibil să gestionați Pixel-ul Facebook prin setări publicitare la contul dvs. pe Facebook.com:Link
 8. REZOLUȚII FINALE

  1. 1. Magazinul online poate conține linkuri către alte site-uri de internet. Operatorul încurajează familiarizarea cu politica de confidențialitate stabilită pentru astfel de site-uri web de internet. Această politică de confidențialitate se referă doar la Magazinul online al Operatorului.